NEWS
穆仁合清真品牌,成立10余年。
          穆仁合自有清真熟食工厂,供应全国,包括贤合庄、地利生鲜、新隆嘉、多多买菜、美团优选、橙心优选、十荟团,年销量上万吨。

 
 
 

Contact